نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

دور جدید فصلنامه «نگین ایران» منتشر شد

نوید شاهد - شصت و سومین شماره از فصلنامه علمی و تخصصی «نگین ایران» با موضوع مطالعات جنگ ایران و عراق منتشر شد. این شماره نخستین شماره از این نشریه در دوره جدید آن است.