نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

غرفه «نشر شاهد» به روایت دوربین/۶

غرفه «نشر شاهد» به روایت دوربین/۶

«نشر شاهد» با عرضه بیش از 400 عنوان کتاب، در ششمین روز از برگزاری سی‌وسومین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب میزبان مخاطبان خود بود. ششمین گزارش را از نگاه دوربین نوید شاهد می‌بینید.
غرفه «نشر شاهد» به روایت دوربین/۵

غرفه «نشر شاهد» به روایت دوربین/۵

«نشر شاهد» با عرضه بیش از 400 عنوان کتاب، در پنجمین روز از برگزاری سی‌وسومین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب میزبان مخاطبان خود بود. پنجمین گزارش را از نگاه دوربین نوید شاهد می‌بینید.
غرفه «نشر شاهد» به روایت دوربین/۲

غرفه «نشر شاهد» به روایت دوربین/۲

«نشر شاهد» با عرضه بیش از 400 عنوان کتاب، در سومین روز از برگزاری سی‌وسومین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب میزبان مخاطبان خود بود. دومین گزارش را از نگاه دوربین نوید شاهد می‌بینید.
غرفه «نشر شاهد» به روایت دوربین/١

غرفه «نشر شاهد» به روایت دوربین/١

«نشر شاهد» با عرضه بیش از 400 عنوان کتاب، در دومین روز از برگزاری سی‌وسومین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب میزبان مخاطبان خود بود. نخستین گزارش را از نگاه دوربین نوید شاهد می‌بینید.